Skip to main content Skip to search

İÇ DENETİM

ç denetim; şirket ve kurumlarda mali raporlama sisteminin güvenilirliği, yasa ve düzenlemelere uygunluk, faaliyetlerin ekonomikliği, etkinliği ve verimliliği, bilgi sistemlerinin güvenliği ve güvenilirliği için vazgeçilmez faaliyetlerden biri olarak kabul edilir.

İç Denetimin faydalarını aşağıdaki sıralayabiliriz.

 

 • Şirketin amaç ve hedeflerine ulaşmasını engellemeye yönelik iç ve dış risklerin tespit
 • edilmesi ve etkin bir şekilde yönetilmesinin sağlanması;
 • Maliyetlerin optimize edilmesi ve operasyonlarda verimliliğin sağlanması;
 • Hata, suistimal veya hilelerden kaynaklanan kayıpların önlenmesi;
 • Öngörülemeyen ve şirket açısından yıkıcı sonuçlar doğurabilecek olayların erken tespiti
 • ve önlenmeye çalışılması. Bu tür olayların yaratabileceği hasarların minimize edilmesi;
 • Şirketin iç ve dış çevredeki fırsatları yakalamasının sağlanması;
 • Şirketin operasyonel etkinliğinin artırılması;
 • Kurumsal Yönetim uygulamalarının geliştirilmesi ve şirket itibarının artırılması;
 • Şirketin ekonomik, finansal ve reel sektör krizlerine dayanıklılığının artırılmasına destek
 • verilmesi;
 • Şirket tarafından kamuya yapılan finansal raporlamalar ile şirket yöneticilerinin karar
 • almada kullandığı operasyonel ve finansal verilerin güvenilirliği ve doğruluğunun
 • korunması;
 • Şirket varlıklarının korunması ve kayıt altında tutulması;
 • Şirketin tabi olduğu yasa ve düzenlemelere uygunluğun sağlanması;
 • İç denetim faaliyeti dışında, yukarıda bahsedilen faydaların tamamını sağlayabilecek
 • alternatif bir mekanizma bulunmamaktadır.

Key Bağımsız Denetim A.Ş. olarak İç Denetim süreçlerinizde firmanıza değer yaratacak hizmetler sunmak için hazırız.